Skip to main content

REGULAMIN
www.muzeumkarykatury.pl


I. [Postanowienia ogólne]
 1. Strona www pod adresem: www.muzeumkarykatury.pl prowadzona jest przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego z siedzibą w Warszawie (00-070), ul. Kozia 11, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod nr RIK/7/2000, NIP 525 15 72 216, REGON 015760222, zwane dalej Usługodawcą, Sprzedawcą lub Muzeum Karykatury.
 2. Można skontaktować się z nami:
  • pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa,
  • telefonicznie: + 48 22 827 88 95,
  • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną warunki ich świadczenia przez Muzeum Karykatury w ramach www.muzeumkarykatury.pl 
 4. Wyrażenia pisane wielką literą, w liczbie pojedynczej/mnogiej mają znaczenie nadane im w Definicjach, chyba że z kontekstu postanowienia wynika odmiennie – wówczas użycie wielkiej/małej litery czy też liczby pojedynczej/mnogiej nie ma znaczenia, a należy brać pod uwagę kontekst.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z www.muzeumkarykatury.pl zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w Regulaminie jest Muzeum Karykatury. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności - Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego - Polityka prywatności.
 7. www.muzeumkarykatury.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Nasza strona www korzysta z różnych rodzajów plików cookie. W dowolnej chwili można zmienić lub wycofać udzieloną zgodę na pliki cookies poprzez kliknięcie oznaczenia w dolnym lewym rogu witryny. Pliki cookie są wykorzystywane w celach wskazanych w Polityce cookies. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez naszą stronę www cookiesów znajdują się w Polityce cookies.
 8. www.muzeumkarykatury.pl może zawierać linki do zewnętrznych stron www, które nie są zarządzane przez Muzeum Karykatury. Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania ze stron zewnętrznych, w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych przed przystąpieniem do korzystania z takich zewnętrznych stron www.
II. Definicja

Usługodawca/Sprzedawca/Muzeum Karykatury
- Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego z siedzibą w Warszawie (00-070), ul. Kozia 11, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK/7/2000, NIP 525 15 72 216, REGON 015760222; www.muzeumkarykatury.pl – strona www pod adresem: www.muzeumkarykatury.pl prowadzona przez Muzeum Karykatury;
Użytkownik – osoba odwiedzająca www.muzeumkarykatury.pl, zainteresowana s/korzystaniem lub korzystająca z usług oferowanych w ramach www.muzeumkarykatury.pl w charakterze Konsumenta, Przedsiębiorcy albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce, mogąca we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, dokonującą z Muzeum Karykatury czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (nie będąca Przedsiębiorcą na prawach konsumenta), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz zdolna do skutecznego zaciągania zobowiązań, które mają siedzibę w Polsce; Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, od 8.00 – 16.00, prócz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę z Muzeum Karykatury; Kupującym w przypadku osób fizycznych mogą być jedynie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Rezerwacja – możliwość dokonania rezerwacji i zapisu na daną aktywność z aktualnej oferty Muzeum Karykatury jak np. zajęcia lub oprowadzanie po wystawach Muzeum Karykatury, mailowo lub telefonicznie;
Kiosk – zakładka pod adresem: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego - KIOSK z dostępnymi do zamówienia stacjonarnie/mailowo/telefonicznie przez Użytkownika Publikacjami odpłatnymi;
Kolekcja cyfrowa – zakładka pod adresem: Zbiory - Muzeum Karykatury w Warszawie z nieodpłatnym dostępem do kolekcji cyfrowej zbiorów Muzeum Karykatury;
Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa, w tym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, na warunkach wskazanych w Regulaminie;
Umowa sprzedaży – zawarta przez Użytkownika na odległość umowa sprzedaży Publikacji odpłatnej (rzeczy ruchomych/towarów), zgodnie z Regulaminem;
Umowa o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi – zawarta przez Użytkownika na odległość umowa w zakresie Rezerwacji, zgodnie z Regulaminem;
Publikacje – wszelkie treści, w tym opracowania tekstowe, graficzne, audiowizualne udostępniane przez Muzeum Karykatury w ramach www.muzeumkarykatury.pl, w tym Kolekcja cyfrowa Muzeum Karykatury jak i Publikacje odpłatne;
Publikacje odpłatne – dostępne do zamówienia przez Użytkownika, zaprezentowane w Kiosku, różnorodne wydawnictwa Muzeum Karykatury takie jak katalogi, plakaty itd. (rzeczy ruchome);
Newsletter - odrębna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Muzeum Karykatury, polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zamówionych przez Użytkownika cyklicznych informacji promocyjnych;
Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z muzeumkarykatury.pl; 
Polityka Cookies (Deklaracja plików cookies) – dokument wskazujący m.in. zasady wykorzystywania plików cookies na www.muzeumkarykatury.pl jak i ich rodzaje.

III. [Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną]

Regulamin stosuje się do wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną przez Muzeum Karykatury w ramach www.muzeumkarykatury.pl. Niektóre usługi mogą przewidywać odrębne zasady korzystania, zawarte w odrębnych regulaminach (np. sprzedaż biletów on-line). Postanowienia takich odrębnych regulaminów stosuje się w pierwszej kolejności, przed niniejszym Regulaminem. Muzeum Karykatury nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy, a także na jego żądanie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. W celu korzystania przez Użytkownika z zasobów www.muzeumkarykatury.pl, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał: urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, jak i zainstalowaną, wybraną przez Użytkownika przeglądarką internetową (np. Chrome itd. – zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript, aktywny e-mail – gdy Użytkownik chce zapisać się do Newslettera, dokonać Rezerwacji lub zamówić Publikację odpłatną, aktywny numer telefonu - gdy Użytkownik chce dokonać Rezerwacji lub zamówić Publikację odpłatną.

IV. [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektronicznną]

W ramach www.muzeumkarykatury.pl dla Użytkownika świadczone są następujące usługi:
 • Rezerwacje – zakładka pod adresem: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego - rezerwacje z podstawowymi informacjami nt. możliwości dokonania rezerwacji mailowo/telefonicznie i zapisu na daną aktywność z aktualnej oferty Muzeum Karykatury jak np. zajęcia lub oprowadzanie po wystawach Muzeum Karykatury,
 • Kolekcja cyfrowa – zakładka pod adresem: Zbiory - Muzeum Karykatury w Warszawie z nieodpłatnym dostępem do kolekcji cyfrowej zbiorów Muzeum Karykatury,
 • Newsletter,
 • Kiosk – zakładka pod adresem: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego - KIOSK prezentująca możliwe do zamówienia Publikacje odpłatne dostępne w ofercie Muzeum Karykatury.
[REZERWACJE]

W celu zarezerwowania wybranej aktywności z aktualnej oferty Muzeum Karykatury wskazanej na www.muzeumkarykatury.pl pod adresem: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego - rezerwacje, Użytkownik powinien złożyć zapytanie ws. Rezerwacji:
mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie pod nr tel. +48 22 827 88 95 w Dni robocze.

REZERWACJA MAJLOWA
 1. Zapytanie mailowe ws. Rezerwacji wskazane w pkt. 2 lit. a) powyżej powinno być przesłane do Muzeum Karykatury na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem danej aktywności, wraz z następującymi informacjami: danymi kontaktowymi Użytkownika, wybraną aktywnością, liczbą osób, proponowanym terminem (o ile w ofercie wskazano, że termin ustalany jest indywidualnie), jak i pozostałymi informacjami zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkownika. Zapytanie stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do Muzeum Karykatury w zakresie umowy o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi na odległość.
 2. W odpowiedzi na zapytanie mailowe ws. Rezerwacji, Muzeum Karykatury przesyła Użytkownikowi maila, podając m.in. dostępne terminy aktywności, o którą pyta Użytkownik, dane Muzeum Karykatury, łączną cenę, ew. dodatkowe koszty (o ile dotyczy), instrukcję co do płatności za Rezerwację (sposób i termin zapłaty), informację, że umowa zawarta na odległość (mailowo) wiąże się z obowiązkiem zapłaty, informację o braku prawa odstąpienia od zawartej na odległość umowy o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. W oparciu o przesłane przez Muzeum Karykatury informacje, Użytkownik może złożyć Rezerwację, przesyłając maila do Muzeum Karykatury ze wskazaniem wybranego terminu aktywności, formą płatności itd.
 3. Po złożeniu Rezerwacji przez Użytkownika zgodnie z pkt. 4 powyżej, Muzeum Karykatury potwierdza mailowo przyjęcie Rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji przez Muzeum Karykatury oznacza przyjęcie oferty Użytkownika. Z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji przez Muzeum Karykatury - zostaje zawarta umowa o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi na odległość.
 4. Muzeum Karykatury w potwierdzeniu przyjęcia Rezerwacji przesyła Użytkownikowi maila z koniecznymi informacjami nt. zawartej umowy o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi na odległość, w tym wskazuje, że potwierdzenie przez Muzeum Karykatury przyjęcia Rezerwacji mailowo wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

REZERWACJA TELEFONICZNA
 1. Zapytanie telefoniczne ws. Rezerwacji wskazane w pkt. 2 lit. b) powyżej powinno mieć miejsce na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem danej aktywności, wraz z podaniem przez Użytkownika następujących informacji: danych kontaktowych Użytkownika, wskazanie wybranej aktywności z oferty Muzeum Karykatury widniejącej na www.muzeumkarykatury.pl, liczby osób, proponowany termin aktywności, pozostałe informacje zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkownika. Zapytanie telefoniczne stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do Muzeum Karykatury w zakresie umowy o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi na odległość.
 2. W odpowiedzi na zapytanie telefoniczne ws. Rezerwacji, Muzeum Karykatury podaje Użytkownikowi przez telefon m.in. dostępne terminy aktywności, o którą pyta Użytkownik, dane Muzeum Karykatury, cenę, ew. dodatkowe koszty (o ile dotyczy), instrukcję co do płatności za Rezerwację (sposób i termin zapłaty), informację, że umowa zawarta na odległość wiąże się z obowiązkiem zapłaty, informacje o braku prawa odstąpienia od zawartej na odległość umowy o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. W oparciu o podane telefonicznie przez zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. informacje, Użytkownik może złożyć Rezerwację, potwierdzając telefonicznie Sprzedawcy wybrany termin aktywności, formę płatności itd.
 3. Po złożeniu Rezerwacji telefonicznej przez Użytkownika zgodnie z pkt. 8 powyżej, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. potwierdza telefonicznie lub według wyboru Użytkownika - również mailowo - przyjęcie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji przez Muzeum Karykatury oznacza przyjęcie oferty Użytkownika. Z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji przez Muzeum Karykatury (telefonicznie lub mailowo – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) - zostaje zawarta umowa o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi na odległość.
 4. Muzeum Karykatury w potwierdzeniu przyjęcia Rezerwacji, podaje Użytkownikowi przez telefon lub dodatkowo – według wyboru Użytkownika również mailem, konieczne informacje nt. zawartej umowy o świadczenie usług związanych wydarzeniami kulturalnymi na odległość, w tym wskazuje, że potwierdzenie przez Muzeum Karykatury przyjęcia Rezerwacji wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
[KOLEKCJA CYFROWA]
 1. Kolekcja cyfrowa dostępna jest dla Użytkowników nieodpłatnie pod adresem internetowym: Zbiory - Muzeum Karykatury w Warszawie.
 2. Celem Publikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Kolekcji cyfrowej jest umożliwienie zapoznania się z unikatową kolekcją obiektów z zakresu grafiki, malarstwa i rzeźby zgromadzoną na przestrzeni ostatnich 40 lat przez Muzeum Karykatury. Zbiory te zawierają wiele cimeliów karykatury polskiej i światowej, od XVIII-wiecznych po najnowsze.
 3. Obiekty z Kolekcji cyfrowej zastrzeżone są prawami autorskimi. Każdorazowy użytek wymaga zgody Muzeum Karykatury – w niektórych przypadkach – także innych podmiotów.
 4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, publikować, demontować, dekompilować, odtwarzać, pobierać, transmitować, udostępniać publicznie lub w inny sposób korzystać z  Publikacji zamieszczonych w Kolekcji cyfrowej w żaden sposób za wyjątkiem osobistego użytku własnego i niekomercyjnego. Użytkownik zgadza się również nie adaptować, zmieniać lub tworzyć prac pochodnych na bazie którejkolwiek z treści Kolekcji cyfrowej z wyjątkiem własnego użytku osobistego i niekomercyjnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości Kolekcji cyfrowej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Muzeum Karykatury – w niektórych przypadkach – także innych podmiotów.
 5. Zastrzeżone znaki towarowe i nazwy należą do podmiotów uprawnionych, a ich wymienienie służy jedynie ich identyfikacji lub identyfikacji świadczonych przez dane podmioty usług.
 6. Muzeum Karykatury w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania którejkolwiek z Publikacji dostępnej w ramach Kolekcji cyfrowej przez Użytkownika niezgodnie ze wskazanymi w niniejszej sekcji warunkami, obowiązującym prawem ani też za skutki związane z koniecznością zaprzestania korzystania z takich Publikacji w wyniku takiego naruszenia.
 7. W sprawie możliwości udostępnienia danego obiektu z Kolekcji cyfrowej prosimy o kontakt np. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NEWSLETTER

W celu aktywowania zapisu na Newsletter, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail Użytkownika w celu potwierdzenia zapisu oraz weryfikacji poprawności informacji podanych podczas zapisywania się do Newslettera. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi zapisu do Newslettera w ciągu 7 dni od dnia przesłania przez Muzeum Karykatury maila z prośbą o potwierdzenie zapisu do tego Newslettera, dane podane przez Użytkownika w celu zapisania się do Newslettera zostaną usunięte, a link potwierdzający zapis do Newslettera będzie nieaktywny. Umowa dotycząca wysyłki Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony, po potwierdzeniu przez Użytkownika zapisu do Newslettera. Zgodę na otrzymywanie Newslettera można cofnąć w każdej chwili, bez podania przyczyny, przesyłając do nas informację np. e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub klikając w link rezygnacji z Newslettera umieszczony w jego treści (o ile dotyczy). Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

V. [Kiosk – zamawianie Publikacji odpłatych]
 • Zamówienia Publikacji odpłatnych z aktualnej oferty Muzeum Karykatury pod adresem Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego - KIOSK można składać:
 • mailowo na adres: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr tel. +48 22 827 88 95 w Dni robocze,
 • stacjonarnie w Muzeum Karykatury w kiosku przy ul. Koziej 11 w Warszawie, w godzinach otwarcia Muzeum Karykatury zgodnie z aktualną informacją na www.muzeum karykatury.pl w sekcji GODZINY OTWARCIA.
Zamówienie mailowe
 1. Zapytanie mailowe ws. Publikacji odpłatnej wskazane w pkt. V. 1 lit. a) powyżej powinno być przesłane do Sprzedawcy na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z: danymi kontaktowymi Użytkownika, nazwą wybranej Publikacji odpłatnej, liczbą sztuk, jak i pozostałymi informacjami zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkownika. Zapytanie stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do Sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży towarów na odległość.
 2. W odpowiedzi na zapytanie mailowe ws. Publikacji odpłatnej (pkt 2 powyżej), Sprzedawca przesyła Użytkownikowi maila zwrotnego ze wskazaniem m.in. danych Sprzedawcy, łącznej ceny, ew. dodatkowych kosztów (o ile dotyczy), instrukcję co do płatności (sposób i termin zapłaty), informację, że Umowa sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zapłaty, informacje o prawie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży. W oparciu o przesłane przez Sprzedawcę mailowo informacje, Użytkownik może złożyć zamówienie przesyłając maila do Sprzedawcy ze wskazaniem wybranej formy płatności, sposobu i miejsca dostawy itd.
 3. Po złożeniu zamówienia mailowego na Publikację odpłatną przez Użytkownika zgodnie z pkt. 3 powyżej,
 4. Sprzedawca potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę oznacza przyjęcie oferty Użytkownika. Z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę - zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Sprzedawca w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przesyła Użytkownikowi maila z koniecznymi informacjami nt. zawartej Umowy sprzedaży, w tym wskazuje, że potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia mailowo wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówienie.
Zamówienie telefoniczne
 1. Zapytanie telefoniczne ws. Publikacji odpłatnych wskazane w pkt. V. 1 lit. b) powyżej należy składać pod numerem telefonu +48 22 827 88 95 w Dni robocze, wraz z podaniem następujących informacji: danych kontaktowych Użytkownika, nazwy wybranej Publikacji odpłatnej, liczby sztuk, jak i pozostałymi informacjami zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkownika. Zapytanie telefoniczne stanowi ofertę Użytkownika skierowaną do Sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży towarów na odległość.
 2. W odpowiedzi na zapytanie telefoniczne ws. Publikacji odpłatnej, Sprzedawca podaje Użytkownikowi przez telefon m.in. dane Sprzedawcy, cenę, ew. dodatkowe koszty (o ile dotyczy), instrukcję co do płatności za zamówienie (sposób i termin zapłaty), informację, że umowa sprzedaży zawarta na odległość wiąże się z obowiązkiem zapłaty, informacje o prawie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży. W oparciu o podane telefonicznie przez Sprzedawcę informacje, Użytkownik może złożyć zamówienie, potwierdzając telefonicznie Sprzedawcy wybraną formę płatności, sposób i miejsce dostawy itd.
 3. Po złożeniu zamówienia telefonicznie przez Użytkownika zgodnie z pkt. 7 powyżej, Sprzedawca potwierdza telefonicznie (lub według wyboru Użytkownika również mailowo) przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza przyjęcie oferty Użytkownika. Z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (telefonicznie lub mailowo – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) - zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 4. Sprzedawca w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia podaje przez telefon (lub dodatkowo – według wyboru Użytkownika również mailem), konieczne informacje nt. zawartej Umowy sprzedaży, w tym wskazuje, że potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Dostawa 
Dostawa
 1. Zamówienia dostarczamy na terenie Polski, na adres dostawy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
 2. Zamówienia wysyłamy pocztą, kurierem, albo przygotowujemy na życzenie Kupującego do odbioru osobistego w siedzibie Muzeum Karykatury przy ul. Koziej 11 w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę odbywa się w Dni robocze. Dostawy co do zasady realizowane są w Dni robocze w godzinach 8.00-20.00, ale jeśli dana firma kurierska pracuje w soboty – dostawa może mieć miejsce również w sobotę.
 4. W przypadku wyboru dostawy kurierem, Kupujący potwierdza odbiór dostawy na liście przewozowym. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej stan (np. czy nie jest uszkodzona), zalecamy sprawdzenie zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub np. niezgodności liczbowej, Kupujący powinien spisać protokół szkody w obecności kuriera, co nie jest warunkiem do złożenia reklamacji ani skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Razem z zamówieniem Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy dowód zakupu.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia do chwili jego otrzymania przez Kupującego będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z wyjątkiem gdy wskazany Kupujący wybrał inny sposób dostawy zamówienia niż wskazany przez Sprzedawcę.
 7. Zamówienia dostarczamy do 14 dni od dnia zaksięgowania należnej kwoty zamówienia na koncie bankowym Muzeum Karykatury w przypadku płatności za zamówienie przelewem (pkt. VII a poniżej). W przypadku niedochowania przez Sprzedawcę wskazanego terminu, Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że jeśli w dodatkowo wskazanym terminie zamówienie nie zostanie dostarczone, Kupujący będzie mógł od Umowy sprzedaży odstąpić.
Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży (wystarczy odesłać do nas przedmiot zamówienia przed upływem tego terminu), chyba że zaproponowaliśmy, że odbierzemy przedmiot zamówienia na własny koszt.
 4. Adres do zwrotu zamówienia: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia przedmiotu zamówienia w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, w tym koszty zwrotu w przypadku, gdy przedmiot zamówienia, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wtedy, kiedy koszt odesłania jest wyższy, niż zwykła paczka pocztowa.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu płatności w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu przedmiotu zamówienia lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy może być złożony w dowolnej formie, w tym z wykorzystaniem wzoru odstąpienia znajdującego się w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest zawarty także w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., z którego Konsument może skorzystać w razie potrzeby.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. :
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne).
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 11. Postanowienia pkt. 17-26 stosuje się wprost do Kupujących o statusie Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży, Kupujący informuje Sprzedawcę, czy chce skorzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu niezgodności towaru w z umową.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego Konsumentem odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostawy i ujawniony w ciągu 2 lat od tego momentu.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Reklamacje mogą być złożone w dowolnej formie, np. mailowo na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 6. Możemy dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub możemy dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla nas jako Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla nas, możemy odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Wówczas Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla nas jako Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową sprzedaży, wartość towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 8. Dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której zostaliśmy poinformowani przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosimy my jako Sprzedawca.
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbieramy od Konsumenta towar na nasz koszt. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  • odmówiliśmy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • nie doprowadziliśmy towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • brak zgodności towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, pomimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  • brak zgodności towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  • ze złożonego przez nas jako Sprzedawcę oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 11. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych zgodnie z Umową sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową sprzedaży.
 14. W sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Postanowienia pkt.28-41 znajdują zastosowanie wprost do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 16. Względem Przedsiębiorców rękojmia jest wyłączona.
VI. [Cena]
 1. Ceny podane na www.muzeumkarykatury.pl to cena brutto (z podatkami), w złotych polskich, bez kosztów dostawy i innych opłat.
 2. Wszelkie dodatkowe koszty/ opłaty do poniesienia przez Kupującego są wskazywane przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy na odległość.
 3. Sprzedawca wydaje Kupującemu dowód zakupu (o ile dotyczy).
VII. [Sposoby zapłaty]

Kupujący może dokonać płatności w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
 • przelewem bankowym - w terminie 3 dni od daty zawarcia na odległość Umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi lub Umowy sprzedaży, na rachunek bankowy Muzeum Karykatury, przykładowy tytuł przelewu (tytułem np.: Rezerwacja_data / Zamówienie_data),
 • płatność gotówką/kartą przy odbiorze osobistym zamówionej Publikacji odpłatnej.
VIII. [Dane osobowe]

Dane osobowe Użytkowników/Kupujących przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką prywatności.

IX. [Prawa autorskie]

Prawa do logo jak i nazwy www.muzeumkarykatury.pl, wszelkich materiałów, w tym elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, baz danych Muzeum Karykatury oraz poszczególnych usług, jak m.in. Kolekcja cyfrowa, przysługują Muzeum Karykatury i podlegają ochronie prawnej lub są zastrzeżone na rzecz podmiotów, których materiały, na podstawie współpracy z Muzeum Karykatury, są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom usług. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zawartych na www.muzeumkarykatury.pl oraz usług świadczonych w jej ramach wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i/lub nazwy www.muzeumkarykatury.pl, a także Muzeum Karykatury poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.

X. [Niedozwolone korzystanie z www.muzeumkarykatury.pl]
 1. Za przypadki niedozwolonego korzystania z www.muzeumkarykatury.pl w tym udostępnionych w jej ramach np. formularzy uznaje się między innymi:
  • naruszenie autorskich praw majątkowych Muzeum Karykatury lub podmiotów uprawnionych z tych praw, w tym naruszenie zakresu praw udzielonych praw do Publikacji;
  • naruszenie dóbr osobistych innych osób z wykorzystaniem  www.muzeumkarykatury.pl;
  • nieuprawnione ingerowanie w jakikolwiek element www.muzeumkarykatury.pl, w szczególności zakłócanie funkcjonowania usług, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 2. W sytuacji odnotowania przez Muzeum Karykatury korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek usług świadczonych przez Muzeum Karykatury w ramach www.muzeumkarykatury.pl wbrew postanowieniom Regulaminu, Muzeum Karykatury jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez Muzeum Karykatury usług na warunkach wskazanych poniżej, w zależności od zaistniałych okoliczności.
 3. Muzeum Karykatury jest uprawnione do zablokowania Użytkownikowi dostępu do danych świadczonych przez Muzeum Karykatury usług, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem co najmniej 7-dniowego terminu na niniejsze, w zależności m.in. od charakteru i powagi danego naruszenia oraz możliwości wystąpienia szkody po stronie Muzeum Karykatury lub jakichkolwiek osób trzecich, w następujących okolicznościach spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika:
  • podania nie swoich, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  • korzystania z www.muzeumkarykatury.pl w sposób naruszający przepisy prawa lub prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • rażącego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
XI. [Odpowiedzialność]

Muzeum Karykatury dokłada należytej staranności, aby korzystanie z usług świadczonych w ramach www.muzeumkarykatury.pl było dla Użytkowników bezpieczne, w tym przebiegało bez zakłóceń. W przypadku konieczności przeprowadzenia w szczególności prac serwisowych lub innych niezbędnych usprawnień mogących utrudnić Użytkownikowi dostęp do www.muzeumkarykatury.pl, Muzeum Karykatury poinformuje Użytkowników o niniejszym w formie komunikatu wskazując przybliżony czas takich utrudnień. Muzeum Karykatury nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, która ma miejsce w wyniku nieprawidłowego korzystania, w tym niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem, z usług oferowanych przez Muzeum Karykatury w ramach www.muzeumkarykatury.pl

XII. [Reklamacje dot. funkcjonowania www.muzeumkarykatury.pl ]
 1. Użytkownik, który odnotuje niesprawne lub brak działania usługi świadczonej w ramach www.muzeumkarykatury.pl, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym Muzeum Karykatury drogą mailową na adres Muzeum Karykatury wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez nas w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Muzeum Karykatury na adres e-mail podany w Regulaminie do kontaktu, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez Muzeum Karykatury działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.

XIII. [Wprowadzanie zmian do Regulaminu]

 1. Muzeum Karykatury jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w celu uwzględnienia zmian przepisów prawnych, wprowadzenia nowych lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług w ramach www.muzeumkarykatury.pl, doprecyzowywania kwestii niejasnych dla Użytkowników.
 2. Wskazujemy, że w przypadku usług o charakterze ciągłym (np. Newsletter) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się: konieczność uwzględnienia zmian przepisów prawa, zmianę w usłudze (np. zakres lub sposób jej świadczenia), wprowadzenie nowej lub zaprzestanie świadczenia danej usługi, konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności jak i bezpieczeństwa korzystania z oferowanych Użytkownikom usług, zapobiegania nadużyciom, doprecyzowania kwestii niejasnych dla Użytkowników.
 3. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej www.muzeumkarykatury.pl. Muzeum Karykatury będzie informować Użytkowników, których maile pozyskało od nich bezpośrednio w ramach świadczenia na ich rzecz usług, o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu jest proszony o zawiadomienie nas o niniejszym drogą mailową na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ze wskazaniem, czy wypowiada łączącą nas umowę w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie. Jeśli tak - wobec złożonego oświadczenia – Użytkownik powinien zaprzestać dalszego korzystania z usług w ramach www.muzeumkarykatury.pl, na których zmienione warunki się nie zgodził.
 4. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiany formy i/lub charakteru prowadzenia www.muzeumkarykatury.pl, w szczególności zmiana oprawy graficznej strony www, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.
XIV. [Postanowienia końcowe]
 1. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z usług w ramach www.muzeumkarykatury.pl lub ze stosowaniem Regulaminu, w przypadku gdy strony są Przedsiębiorcami, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Muzeum Karykatury.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co może nastąpić m.in. poprzez:
  a) skierowanie wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego o przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat tejże procedury znajduje się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
  b) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów;
  c) wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość